Regulamin

 REGULAMIN 

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO 

ROZDZIAł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej części "Regulaminem", określa  organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu w Warszawie, przy ul. Łuczek 4, a w szczególności:

1.   cele i podstawowe zadania Podmiotu Leczniczego Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu;

2.  przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczego Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu;

3.  warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego 

4.  strukturę  organizacyjną podmiotu Leczniczego Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu;

5.  podstawowe zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu;

6.  prawa i obowiązki pacjentów;

7. obowiązki Podmiotu Leczniczego w razie śmierci pacjenta.

§2

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Podmiotu Leczniczego oraz osób przebywających na terenie Podmiotu Leczniczego, w tym pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz osoby odwiedzające pacjentów. 

§3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. miejscu wykonywania świadczeń – należy przez to rozmieć budynek położony w Warszawie przy Łuczek 4, z wyłączeniem I piętra na, którym znajduje się część z wydzielonym blokiem operacyjnym i pozostałe pomieszczenia szpitala jednodniowego;

2. podmiocie leczniczym – należy rozumieć Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą;

4. kierowniku podmiotu  leczniczego - należy przez to rozumieć Konrada Walerzaka;

5. świadczeniu zdrowotnym- należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub z odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania;

6. osobie wykonującej zawód medyczny - należy przez to rozumieć osoby, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w określonym zakresie lub dziedzinie medycyny;

7. ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie przez podmiot leczniczy świadczeń zdrowotnych;

8. zakładzie - należy przez to rozumieć NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu – Przychodnie;

ROZDZIAŁ II

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA

§ 4

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079, 2280, 2705, 2770 z późn. zm) i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych

2. Ustaw o zawodach medycznych i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3. Ustawy z dnia 26.06.1974 - Kodeks Pracy;

4.. Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (ze zmianami i uzupełnieniami);

5. Umów zawartych przez Podmiot Leczniczy na podstawie umów (kontraktów) zawartych przez Podmiot Leczniczy z dysponentem środków publicznych oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi instytucjami, osobami prawnymi i pracodawcami.

ROZDZIAŁ III

FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 5

Firma Podmiotu Leczniczego brzmi:  Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu.

§ 6 

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym Podmiotu Leczniczego:

NZOZ  Centrum Leczenia Wad Zgryzu – Przychodnie.

ROZDZIAŁ IV

CELE I PODSTAWOWE ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

§ 7

Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki, a także:

1. zdobycie pozycji lidera jakościowego na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce;

2. wykreowanie unikalnej marki;

3. dostępność wszystkich usług o najwyższym standardzie;

4. doświadczenie, profesjonalizm i komfort połączone z rodzinną atmosferą;

5. umocnienie elitarnego wizerunku firmy w połączeniu z relatywnie umiarkowaną ceną usług;

6. respektowanie praw pacjenta i troska o poszanowanie Jego godności przy zachowaniu najwyższych standardów w procesie leczenia poprzez;

7. świadczenie usług na poziomie światowym;

8. oferowanie najwyższej jakości produktów i usług przy spełnianiu oczekiwań klientów: bezpieczeństwa, wygody, rodzinnej atmosfery; 

9. dbanie o nieustanny rozwój zawodowy pracowników;

10. badania i rozwój w dziedzinie stomatologii.

§ 7

Do podstawowych zadań  Podmiotu Leczniczego należy: 

1. prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,

2. opieka nad zdrowymi i chorymi dziećmi i młodzieżą od 0 r.ż. do 18 r.ż.,

3. badania i porady lekarskie dla osób powyżej 18 r.ż., 

4. prowadzenie działań profilaktycznych i leczniczych oraz szczepień ochronnych,

5. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, zakładami pracy,organizacjami i stowarzyszeniami,

6.  inne zadania zlecane przez Kierownika Podmiotu Leczniczego,

7. selekcja, podwyższenie kwalifikacji, motywacji i lojalności kadry lekarskiej w celu podwyższenia jakości usług medycznych,

8. unowocześnienie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, płynne wprowadzanie nowoczesnych sprawdzonych technologii medycznych, 

8. opracowanie i wdrożenie procedur medycznych zgodnych z infrastrukturą informatyczną,

9. rozszerzanie oferty usług diagnostyczno-leczniczych w  Podmiocie Leczniczym,

10. wyszukiwanie i pozyskiwanie specjalistów stosujących nowoczesne metody i technologie medyczne, z sektora publicznego i prywatnego,

11.zdefiniowanie zakresu oferowanych usług zabiegowych i zachowawczych,

12. nawiązanie i kontynuowanie współpracy z referencyjnymi szpitalami specjalistycznymi,

13. gotowość dyżurowa w zakresie diagnostyki obrazowe (CT, RTG, USG),

14. wewnętrzna kontrola kosztów usług dla pacjentów abonamentowych (leczenie, diagnostyka, zabiegi), systematyczne kontrolowanie placówek współpracujących,

15. nadzór nad sprzętem i aparaturą medyczną, opiniowanie zakupów drogiej aparatury medycznej, 

17. miesięczny monitoring jakości usług ambulatoryjnych wraz z propozycjami działań naprawczych,

18. kwartalne opiniowanie rentowności wraz z propozycjami działań naprawczych, 

19. miesięczne raportowanie statystyki medycznej wraz z propozycjami działań naprawczych,

20. współpraca i kształcenie pracowników recepcji,

21. rozszerzenie oferty usług dla obcokrajowców poprzez kontakty z ubezpieczycielami publicznymi i prywatnymi, rozwój turystyki medycznej,

22. nadzór nad zaopatrzeniem medycznym i zakupami sprzętu, koordynacja zakupów.

ROZDZIAŁ V

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM

§ 8

Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach  lecznictwa w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta. 

§ 9

1. Rejestracja pacjentów odbywa się: 

a. telefonicznie 

b. osobiście 

c. przez członków rodziny 

d. przez osoby trzecie z wyznaczeniem dnia i godziny udzielenia świadczenia. 

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia się pacjenta lub w innym terminie z nim uzgodnionym. W przypadku zmiany terminu pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta i ustala nowy termin udzielenia świadczenia.

§ 10

Świadczenia zdrowotne udzielane są:

1. właściwymi metodami i środkami medycznymi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z poszanowaniem praw pacjenta;

2. przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach;

3. przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń i wprowadzonych do obrotu i użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11

1. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia, jeżeli osoba zgłaszająca się wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Świadczenia takie są udzielane bezzwłocznie.

2. Pacjentom małoletnim tj. osobom do ukończenia 16 r.ż, świadczenia zdrowotne udzielane są po uzyskaniu zgody od przedstawiciela prawnego.

3. Pacjentom, którzy ukończyli 16 lat, świadczenia zdrowotne udzielane są po uzyskaniu zgody od nich samych oraz od przedstawiciela prawnego.

4. Lekarz ma prawo odmówić podjęcia leczenia lub może odstąpić od podjętych już czynności, chyba, że niepodjęcie czynności lub zaprzestanie leczenia mogłoby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

5. W przypadku odstąpienia od leczenia Pacjent jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

§ 12

1. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Lekarze i pracownicy Podmiotu Leczniczego oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Podmiotu Leczniczego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zapisu ustawy o ochronie danych osobowych, starannego prowadzenia dokumentacji medycznej i ponoszą materialną odpowiedzialność za skutki jej naruszenia.

§ 13

1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych jest dostosowana indywidualnie  do potrzeb pacjenta dla zapewnienia maksymalnej efektywności procesu leczenia.

2. Wysokość opłat jest czasowo zmienna, uzależniona od indywidualnego planu leczenia przyjętego wspólnie przez lekarza i pacjenta, od toku przeprowadzonych świadczeń medycznych oraz podlega aktualnym uwarunkowaniom ekonomicznym ze względu na zmienność kosztów materiałów medycznych oraz materiałów i usług niemedycznych wpływających na nie. Wysokość opłat jest podawana do informacji pacjenta przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych. Aktualny cennik udostępniony jest w podmiocie leczniczym. .

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 14

1. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną: 

a. pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi lub osobie przez niego upoważnionej,

b. innemu podmiotowi leczniczemu i innym jednostkom organizacyjnym i osobom wykonującym zawód medyczny jeżeli taka dokumentacja jest niezbędna do zapewniania ciągłości świadczeń medycznych,

c. właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom Samorządu Lekarskiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,

d. Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądowi i rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej prowadzącym postępowania, 

e. upoważnionym na mocy odrębnych przepisów organom i instytucjom,

f. organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom ds. Orzekania o  niepełnosprawności, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz na elektronicznym nośniku danych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

ROZDZIAŁ VII

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO 

§ 15

1. Strukturę organizacyjną Podmiotu Leczniczego tworzy jednostka organizacyjna – zakład: NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu – Przychodnie. 

2. W skład Centrum Leczenia Wad Zgryzu – Przychodnie wchodzą komórki organizacyjne:

a. Poradnia stomatologiczna – udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, leczenie pod mikroskopem, prowadzenie działań profilaktyki próchnicy oraz chorób tkanek przyzębia;

b. Poradnia stomatologiczna dla dzieci – udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, leczenie pod mikroskopem, prowadzenie działań profilaktyki próchnicy oraz chorób tkanek przyzębia u dzieci;

c Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej – diagnostyka i leczenie w zakresie wad gnatycznych;

d. Poradnia ortodontyczna dla dzieci – leczenie wad zgryzu u dzieci;

e. Poradnia ortodontyczna dla dorosłych -  leczenie wad zgryzu u dorosłych;

f. Poradnia chirurgii stomatologicznej,  w tym implantologia. Zabiegi w znieczuleniu miejscowym -zabiegi implantacji, podniesienia dna zatoki szczękowej; 

g . Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci, w tym implantologia. Zabiegi w znieczuleniu miejscowym dla dzieci- zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej;

h.Poradnia protetyki - odbudowa implantoprotetyczna, protezy stałe i ruchome;

i. Poradnia protetyki dla dzieci -  protezy stałe i ruchomej,

j. Pracownia diagnostyki obrazowej CBCT – diagnostyka obrazowa, zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne, tomografia wiązki stożkowej w obrębie twarzoczaszki,

k. Pracownia rezonansu magnetycznego.

ROZDZIAŁ VIII

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

§ 16

Podmiot leczniczy (jako właściciel zakładów leczniczych): 

1. podejmuje wszelkie decyzje finansowe, w tym ustala cennik usług, 

2. jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wszystkich pracowników zakładu z tym, że pracowników medycznych angażuje i zwalnia na wniosek lub po zasięgnięciu opinii kierownika podmiotu leczniczego,  

3. reprezentuje zakłady w zakresie spraw majątkowych,

4. prowadzi rachunkowość, administrację i zaopatrzenie, 

5. odpowiada za szkody wyrządzone przez zakład leczniczy i poniesione przez zakład leczniczy straty, 

6. zawiera umowy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

7. zgłasza organowi prowadzącemu rejestr zamiar zaprzestania działalności z jednoczesnym wskazaniem terminu wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru, 

8. zapewnia minimalne normy zatrudnienia w zakładzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

1. Kierownik Podmiotu Leczniczego, który jest osobą wykonującą zawód medyczny, wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zarządza jednostkami organizacyjnymi Podmiotu Leczniczego.

2. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych podlegają bezpośrednio kierownikowi Podmiotu Leczniczego.

§ 18

Do kompetencji kierownika Podmiotu Leczniczego należy: 

a. wykonywanie zadań w zakresie zarządzania zakładem,

b. organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,

c. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników 

d. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, awansowania, przeszeregowania, wynagradzania, karania, zwalniania pracowników po wystąpieniu z wnioskiem do organu założycielskiego,

e. nadzór nad właściwym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji,

f. zgłaszanie do organowi prowadzącemu rejestr zmian danych podlegających rejestracji i prowadzenie dokumentacji rejestrowej Zakładu, 

g. prowadzenie spraw związanych z kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, oraz pozostałych pracowników,

h. organizowanie wykonywania świadczeń zdrowotnych w sposób zapewniający optymalne działanie, 

i. stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych przechowywania dokumentacji zapewniających jej poufność, zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zagubieniem oraz umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki,

j. przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji medycznej nowemu kierownikowi  zakładu leczniczego wskazanego przez podmiot leczniczy jeżeli następuje rozwiązanie z nim umowy o pracę lub zaprzestaje pełnić obowiązki kierownika, 

k. reprezentowanie zakładu leczniczego w zakresie działalności merytorycznej.

§ 19

Do zadań lekarzy należy w szczególności: 

a. prowadzenie edukacji zdrowotnej,

b. prowadzenie okresowej oceny stanu zdrowia pacjentów,

c. orzekanie o zdolności do nauki i orzekanie o niezdolności do pracy, zaświadczanie o stanie zdrowia,

d. ustalanie czynników ryzyka oraz zagrożeń dla zdrowia pacjentów i  podejmowanie działań mających na celu ich eliminację lub ograniczenie, 

e. koordynacja i wykonywanie szczepień ochronnych,

f. współpraca ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi,

g. przeprowadzenie badania pacjenta zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej,

h. planowanie i koordynacja postępowania diagnostycznego i informowanie  pacjenta o możliwościach postępowania,

i. zlecenie wykonania badań dodatkowych, 

j. analiza wykonanych badań i konsultacji wykonanych w innych strukturach  systemu ochrony zdrowia,

k. planowanie i uzgodnienie z pacjentem postępowania terapeutycznego,

l. działanie edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie  stanu będącego przyczyną choroby,

m. zlecenie i monitorowanie leczenia farmakologicznego, 

n. prowadzenie dokumentacji medycznej.

§ 20

Do zadań Rejestracji należy: 

a. obsługa pacjentów poprzez udzielanie ustnych i telefonicznych szczegółowych informacji o rodzaju i warunkach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy,

b. prowadzenie rejestracji pacjentów do poszczególnych lekarzy według zasad określonych w Regulaminie 

c. przygotowywanie dokumentacji medycznej pacjentów dla lekarzy i nadzór nad jej przechowywaniem, 

d. obsługa komputera, 

e. przygotowywanie kartotek byłych pacjentów i prowadzenie archiwum, 

f. współdziałanie z lekarzami w ramach procesu diagnostyczno-terapeutycznego, 

§ 21

Zakład, poprzez swojego wykwalifikowanego pracownikaprowadzi sprawy dotyczące obliczania wypłat wynagrodzeń pracowników, wypłacania należności wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych, obliczanie podatków, składek do ZUS-u oraz bieżące monitorowanie należności Podmiotu Leczniczego.

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ DIAGNOSTYKI, LECZENIA PACJENTÓW I ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI POSTĘPOWANIA

§ 22

W razie wystąpienia konieczności zapewnienia pacjentom warunków prawidłowej diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania w leczeniu, w warunkach jakich zakład nie posiada lub gdy przekracza to kompetencje lekarza, kierownik Podmiotu Leczniczego zapewnia te warunki w ramach współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi i zakładami diagnostycznymi poprzez zawieranie odpowiednich umów.

ROZDZIAŁ X

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

§ 23

Pacjent ma prawo do:

1. poszanowania godności, intymności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny;

2. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;

3. przystępnej, rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu;

4. wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych.

§ 24

1. Szczegółowy zakres praw pacjenta określa Karta Prawa Pacjenta udostępniona
pacjentom w poczekalni Podmiotu Leczniczego.

2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń
zdrowotnych, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika Podmiotu Leczniczego.

§ 25

Obowiązki Pacjenta:

1.przestrzeganie regulaminu porządkowego Podmiotu Leczniczego,

2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Podmiotu Leczniczego,

3. przestrzegania zasad higieny osobistej,

4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,

5. przestrzeganie zaleceń lekarza,

6. zachowywanie w sposób nie zakłócający pracy w Podmiocie Leczniczym, a także spokoju innych osób.

ROZDZIAŁ XI

OBOWIĄZKI PODMIOTU LECZNICZEGO W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

§ 26

1. Pielęgniarka pracująca na zmianie niezwłocznie zawiadamia o śmierci pacjenta przebywającego na oddziale Podmiotu leczniczego lekarza.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, po przeprowadzeniu oględzin, stwierdza zgon i jego przyczynę, wystawia kartę zgonu oraz odnotowuje zdarzenie w odpowiedniej dokumentacji.

3. Pielęgniarka pracująca na zmianie niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta zawiadamia wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego o śmierci pacjenta.

4. Po dwóch godzinach lekarz ponownie potwierdza zgon, personel recepcji lub pielęgniarka pracująca na zmianie powiadamia telefonicznie podmiot uprawniony do przechowywania zwłok o zgonie pacjenta.

5. W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do chłodni, zwłoki osoby zmarłej są przechowywane z zachowaniem godności należnej zmarłemu.

6. Zwłoki pacjenta odbiera rodzina od podmiotu uprawnionego do ich przechowywania za pośrednictwem wybranego zakładu pogrzebowego.

7. Rzeczy osoby zmarłej należy traktować jako rzeczy oddane w depozyt.

8. Rzeczy osoby zmarłej przekazuje się za potwierdzeniem rodzinie lub osobie upoważnionej do ich odebrania.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie akty prawa powszechnie obowiązujące.

2. Niniejszy regulamin udostępniany jest pacjentom do wglądu w Rejestracji Podmiotu Leczniczego.

3. Personel Podmiotu Leczniczego w szczególności osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane przez Kierownika Podmiotu Leczniczego do zaznajomienia się z jego treścią i do jego przestrzegania.

4. Kierownik może dokonywać zmian Regulaminu pod warunkiem zachowania formy pisemnej.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ustalenia.

© Face-Clinic sp. z.o.o., sp. k.
projekt ARTREPUBLICA Rafał Poławski
ZADZWOŃ